Molen

Seniorenvereniging Alkmaar

Belangenbehartiging, ledenservice en activiteiten als klaverjassen, bingo, dagtochten

seniorenverenigingalkmaar@telfort.nl

Bank: NL28INGB0007443393 t.n.v. Seniorenvereniging Alkmaar

Aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv
en 
daarmee bij de Koepel Gepensioneerden
Waag

Home   Adressen   Activiteiten   Ledenblad   Ledenservice   Hulp bij Belasting    Financiële Informatie   Lid worden?   Contact

Zie voor actuele zaken onze facebookpagina

Zie onze Privacy verklaring  

Geld van de Gemeente


    GELD VAN DE GEMEENTE  bijgewerkt   07-12-2024

De Gemeente verstrekt aan mensen met een laag inkomen geldelijke steun met een aantal regelingen en door voor bepaalde kosten op aanvraag bijzondere bijstand te verstrekken.
Wat is volgens de Gemeente Alkmaar een laag inkomen?

Door de Gemeente Alkmaar wordt een inkomen van minder dan 120% van de bijstand als een laag inkomen beschouwd.
Als mensen bijzondere bijstand aanvragen wordt er meestal pas met een draagkracht (eigen bijdrage) rekening gehouden voorzover het inkomen meer is dan die 120%.

Inkomensgrenzen. 

Vooral bij het gemeentelijke minimabeleid komen bedragen van de bijstandsnorm en 120% van deze norm voor.
Er worden inkomens zonder vakantiegeld vergeleken.

Bedragen voor de periode 1-1-2024 tot 1-7-2024

Onderstaande bedragen gelden alleen voor 1 persoons- en 2 persoonsouderenhuishoudens.
Behoren er meer mensen tot het huishouden dan geldt voor elk lid van dat huishouden dat de bijstandsnorm gelijk is aan de volgende percentages van de norm voor (echt)paren::
43,33 % bij 3 gezinsleden, 40% bij 4 gezinsleden, 38% bij 5 gezinsleden en zo verder.

120% bijstandsnorm

Echtpaar

2.090,80

Alleenstaande

1.463,56

Echtpaar AOW

2.265,24

AOW+281,50

Alleenstaande AOW

1.655,62

AOW+196,10

De bedragen voor AOW-ers zijn inclusief de vrijgestelde Inkomensondersteuning Ouderen
van netto 5,20 per persoon en de pensioenvrijstelling van 25,05 per persoon en
gelden voor mensen met een volledige AOW

N.B.
Omdat de meeste pensioenfondsen maandelijks inclusief vakantiegeld uitbetalen mag het pensioen in die gevallen eerst verminderd worden met 8/108 of 7,4%. U kan natuurlijk ook de vermelde bedragen met 8% verhogen. Zie verder: https://www.zaffier.nl/geldzaken

Voor zover wij weten betalen de pensioenfondsen hoogovens, de bouw en zorg en welzijn en het pensioenfonds van de schilders het vakantiegeld apart uit.
Uitbetaling heffingskorting is ook inkomen.
(zie voor meer informatie  Wat zijn minimale inkomens? )

De draagkracht

Ook als het inkomen van u en/of u en uw partner samen hoger is dan het hiervoor genoemde inkomen kan u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Maar dan wordt er berekend hoe groot uw zogeheten draagkracht is. Dat is het deel van Uw netto inkomen dat meer is dan 120% van de voor U geledende bijstandsnorm. Maar voor een aantal zaken is dat het gehele deel van U netto inkomen dat meer is dan de voor U geldende bijstandsnorm.

De vermogenstoets.
Alle financiële ondersteuningen geeft de Gemeente alleen als het vermogen van de ondersteunde minder is dan 7.575 euro voor een alleenstaande of 15.150 euro voor een (echt)paar.
Tot vermogen worden gerekend banktegoeden, het spaargeld, de overwaarde van de eigen woning, effecten, waardevolle goederen, auto's jonger dan 8 jaar etc.
Het genoemde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.
Van de giro- en/of banktegoeden wordt een bedrag ter grootte van de maandelijkse inkomsten niet als vermogen beschouwd. Geld op geblokkeerde uitvaartspaarrekeningen telt niet mee.

Hoe en waar aanvragen?

Voor alle hieronder genoemde regelingen van de Gemeente moet u schriftelijk een aanvraag doen. Aanvraagformulieren zijn te downloaden via https://www.zaffier.nl/geldzaken of af te halen op het stadskantoor of telefonisch aan te vragen via 14072
U kan tussen 09.00 en 13.00 uur ook via tel 14072 een afspraak maken voor invulhulp op het formulierenpunt op het stadskantoor.
Let op!! Van de te vergelijken en bij de aanvragen te gebruiken totaal inkomens mogen de volgende bedragen worden afgetrokken:
1. De netto inkomensondersteuning ouderen van € 5,20 per persoon voor mensen met een AOW uitkering.       Bij een onvolledige AOW wordt dit bedrag evenredig minder.
2. De netto tegemoetkoming van € 12,07oor mensen met een uitkering uit de Algemene Nabestaanden Wet     ANW  
3. Het vrijlatingsbedrag voor pensioeninkomens van €25,05 voor alleenstaanden en €50,30 voor (echt)paren.
4. De WAJONG heffingskorting van €74,91 indien van toepassing.
5. 8/108 deel van het pensioen als er geen vakantiegeld apart wordt uitbetaald en er bij de inhouding van de       loonbelasting geen rekening wordt gehouden met de algemene heffingskorting.
 

De Individuele Inkomenstoeslag. (inkomensgrens 120%)

Mensen die nog geen AOW hebben en die 3 jaar of langer alleen een inkomen van minder dan 120% van de bijstand hebben kunnen bij de Sociale Dienst een inkomenstoeslag van 417 (alleenstaande ouders 528 en paren 587) euro aanvragen. Hetzelfde geldt voor mensen met een WAO-uitkering (ook WAJONG-ers) of mensen die met een nabestaandenuitkering en een klein aanvullend pensioen. Deze uitkering wordt op individuele basis verstrekt en dat gebeurt niet als er binnen 6 maanden een inkomensverbetering verwacht kan worden. Dit ter beoordeling van de Gemeente. Ook wordt de toeslag niet gegeven als er gedurende een periode van een jaar voor de aanvraag een (straf)maatregel tegen de aanvrager is genomen. (Deze regeling vervangt de Langdurigheidstoeslag)

De Alkmaar Pas met een tegoed van €200 of €321(AOW-ers).(inkomensgrens 120%van de bijstand) 

Mensen met een laag inkomen (zie aan het begin) komen in aanmerking voor een gratis Alkmaar Pas. Op deze pas zit een bij diverse organisaties te besteden tegoed van 200 euro (AOW-ers 321) (bijv voor contributies en activiteiten van  verenigingen, contributie bibliotheek of buskaartjes en aankopen bij de kringloopwinkels. Aanvraagformulieren zijn digitaal te doen bij https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/alkmaarpas_aanvragen U kan ook een eenvoudig aanvraagformulier bij Alkmaar Prachtstad Nieuwesloot 50 tel 072-512254 krijgen. Zie verder bij alkmaarpas
Let op!! Bij de invulling van het inkomen op het aanvraagformulier moet U, als U geen vakantiegeld apart uitbetaald krijgt, Uw pensioen eerst door 1,08 delen.

Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM).(inkomensgrens 120%)

Alkmaarders met een laag inkomen (zie aan het begin) kunnen voor hun ziektekosten via de Gemeente bij Unive 2 verschillende soorten ziektekostenverzekeringen met een aanvullende verzekering sluiten.
Het gaat  om een verzekering compact met oa vergoeding van 9 behandelingen fysiotherapie en €150 euro vergoeding tandarts voor een premie van €195,45 en een verzekering compleet plus met vergoeding van 20 behandelingen fysiotherapie vergoeding tandarts van €500 euro alsmede het eigen risico van maximaal €385 voor een premie van €195,45. De verzekering compleet plus vergoedt ook de eigen bijdrage die aan het CAK betaald wordt voor de huishoudelijke hulp of begeleiding vanuit de WMO.
Omdat Unive samen met VGZ en IZA in een maatschappij zit kunnen klanten van deze verzekeraars het hele jaar door naar de CZM bij Unive overstappen. Meer informatie is te vinden op.www.gezondverzekerd.nl
 
U kan een aanvraagformulier ook halen bij de Gemeente op het stadskantoor en tussen 09.00 en 13.00 uur via tel 14072 een afspraak maken met het formulierenpunt voor hulp bij het invullen.

Bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand kan verkregen worden voor de navolgende kosten en kan worden aangevraagd met 6 maanden terugwerkende kracht.

De aan het CAK verschuldigde eigen bijdrage voor thuiszorg en of begeleiding of voor de  huishoudelijke hulp vanuit de WMO Ook de op een PGB door het zorgkantoor ingehouden eigen bijdrage valt hieronder. Deelnemers aan de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) kunnen de eigen bijdrage bij die verzekering declareren. Voor de anderen geldt een draagkrachtberekening vanaf 120% van de bijstandsnorm.

De kosten van de alarmering. Draagkracht vanaf 120% van de bijstandsnorm.

De eigen bijdrage zittend ziekenvervoer van 105 euro. Draagkracht vanaf 120% van de bijstandsnorm.

(voor deze voorgaande 3 zaken kan een aanvraag ingediend worden met 6 maanden terugwerkende kracht)
Uiteraard moet u betalingsbewijzen kunnen overleggen.
Dieetkosten, stookkosten, extra waskosten, kledingslijtage en extra kosten bezorgde maaltijden.

Voor de volgende zaken kan ook bijzondere bijstand worden verkregen.
-extra stookkosten bijvoorbeeld bij reuma of hartfalen  (voor elke graad die men extra moet stoken staat een bedrag van ongeveer 7 euro u moet de noodzaak duidelijk kunnen maken)
- extra kosten voor slijtage van kleding of waskosten bijvoorbeeld bij:
extreme incontinentie, extreme transpiratie, zalfbehandeling van huidziekten, bewegingsstoornissen. (voor waskosten moet u verder duidelijk kunnen maken dat u vaker dan 2 keer per week moet wassen- voor een extra was staat een bedrag van ongeveer 2 euro)
-extra kosten bezorgde warme maaltijden 
-dieetkosten. Vaak worden dure dieetmiddelen door de ziektekosten-verzekering vergoed. Daarom vraagt de Gemeente wel dat u eerst een vergoeding bij deze verzekering aanvraagt. Pas als die afwijst komt u mogelijk bij de Gemeente in aanmerking. De Gemeente gaat u vragen om aan te geven hoeveel extra kosten u werkelijk maakt en gaat niet zonder meer uit van de dieetkostenlijst van het NIBUD en de belastingdienst.

Kosten budgetbeheer.
Inkomen moet lager zijn dan 120% van de bijstandsnorm en de noodzaak moet bij schuldhulpverlening zijn vastgesteld.
Draagkracht vanaf 100% van de bijstandsnorm.

Kosten bewindvoering.
Inkomen moet lager zijn dan 120% van de bijstandsnorm.
Draagkracht vanaf 100% van de bijstandsnorm.

Verhuiskosten

Men komt alleen in aanmerking voor bijstand voor deze kosten als men door onvoorziene bijzondere omstandigheden gedwongen is te verhuizen en voor de kosten geen lening heeft kunnen afsluiten. In het algemeen  wordt een verhuizing naar een verzorgingshuis als een voorziene gebeurtenis beschouwd en wordt daarvoor geen leenbijstand verstrekt. Er is wel een draagkracht geldend vanaf een inkomen van 100% van de bijstandsnorm.
Bij verhuizingen wegens medische noodzaak kan vaak met succes een beroep worden gedaan op een bijdrage vanuit de WMO.
Let op:Altijd vooraf aanvragen.

Inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen.

Men komt in aanmerking voor leen bijstand als de kosten door een bijzondere onvoorziene situatie zijn ontstaan en u hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten.  Als de goedgekeurde kosten meer zijn dan 3,6 maal de bijstandsnorm wordt de rest meestal als bijstand om niet verstrekt.
Let op:Altijd vooraf aanvragen.

Wasmachines,koelkasten,stofzuigers,kookplaten.
Computers voor gezinnen met kinderen van 12 t/m 17 jaar.

Er wordt vanuit gegaan, dat men voor de kosten van aanschaf of vervanging heeft kunnen sparen ofwel geld kan lenen. Daarom wordt er in eerste instantie gekeken naar de verstrekking van leenbijstand, die in 36 maandelijkse termijnen moet worden terugbetaald. In elk geval wordt van een eventuele vergoeding de verkregen individuele inkomenstoeslag van het laatste jaar afgetrokken.
Let op:Eerst aanvragen dan pas kopen!!(Ook niet met geleend geld)
Draagkrachtberekening vanaf  100% van de bijstandsnorm.

Uitvaartkosten

Nabestaanden kunnen in bepaalde gevallen bijzondere bijstand krijgen voor de betaling van hun aandeel in de uitvaart van een verwant als zij erfgenaam zijn en de uitvaart niet (geheel) uit de nalatenschap betaald kon worden. Hierbij wordt voor de kosten van de uitvaart een bedrag van maximaal € 3.375 in aanmerking genomen.


Voor verdere bijzonderheden als bijvoorbeeld woonkostentoeslag, advocaatkosten, kosten jeugdhulpverlening  en een aantal overige kosten verwijzen wij  naar de volgende   beleidsregels van de Gemeente Alkmaar.

(Bijgewerkt 18-09-2021)